Dr Geeta's 70th birthday
Dr Geeta's 70th birthday
Urdhva dhanurasana
Urdhva dhanurasana
Ramanani Pune 2014
Ramanani Pune 2014
Ramanani Pune 2014
Ramanani Pune 2014
Yogashraya Mumbai 2014
Yogashraya Mumbai 2014
Bobby Clennell
Bobby Clennell
Pincha Mayurasana
Pincha Mayurasana
Studio practice
Studio practice
Studio practice
Studio practice
Ben Gurion
Ben Gurion
Yoga for kids
Yoga for kids
Yoga for kids
Yoga for kids